Qanunvericilik

Daha dolğun məlumat üçün Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının İnternet səhifəsinə baxa bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

 1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında — Azərbaycan Respublikası Qanunu
 2. «Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» — Azərbaycan Respublikası Prezendentin — 3 mart 2004-cü il tarixli sərənjamı
 3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramı (2004-2006-cı illər)
 4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il tarixli nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir — Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin əsasnaməsi
 5. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin Əsasnaməsinin və prokurorluq işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında — Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 6. Azərbaycan Respublikasının Milli Mətbuat, Teleradio və İnternet Şurası Haqqında Əsasnamə
 7. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiya Qanunu
 8. Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Beynəlxalq sənədlər

 1. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях от 16 декабря 1996г.
 2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
 3. Конвенция ООН против коррупции
 4. Birləşmiş Millətlərin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyası (BMKƏK) Transparency International təşkilatının bukleti
 5. IACC Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Konfransı, Lima Bəyənnaməsi
 6. Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO) Təsis Edilməsi
 7. Beynəlxalq Kommersiya Əməliyyatlarında Korrupsiyaya və Rüşvətxorluğa Qarşı Mübarizə haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bəyənnaməsi
 8. Korrupsiya və Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Arasında Əlaqə
 9. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin Dövlət Qulluqçuları Üçün Davranış Kodeksi Haqqında Tövsiyə ¹ R(2000)10
 10. Qazaxıstan Respublikası Vatandaşlarının Pullarını Leqallaşdırması ila Əlaqadar Onların Əfv Edilmasi Haqqında Qanun
 11. QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ “KORRUPSİYA İLA MÜBARİZA HAQQINDA” QANUNU
 12. Закон Литовской республики о предупреждении коррупции
 13. Закон Литовской Республики о согласовании общественных и частных интересов на государственной службе
 14. Закон Республики Казахстан об амнистии граждан в связи с легализацией ими денег
 15. Закон Республики Казахстан о борьбе с коррупцией
 16. Пояcнительная записка к Проекту Федерального закона О противодействии коррупции от 20 ноября 2002


Əlavə məlumatlar

 1. Доклад Трансперанси Азербайджан на конференции по оценке Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, Париж, июнь 2004г.
 2. Комментарии Трансперанси Азербайджан к Рекомендациям для Азербайджана — оценка за 2004 г. (Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией)
 3. Рекомендации для Азербайджана — оценка за 2004 г. (Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией)
 4. İBRAHİM BABAYEV, MÜTƏŞƏKKİL CİNAYƏTKARLIQ VƏ AZƏRBAYCAN QANUNVERİJİLİYİ
 5. R. HAJIYEV, DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN QANUNVERİJİLİKLƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ
 6. «Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun şərhi, Əliməmməd Nuriyev